Основные направления деятельности
 1. Изучение перспектив ураноносности
 2. Поиск и разведка  месторождений урана, ТПИ и ПВ
 3. Радиоэкологические работы по оценке состояния радиоэкологической обстановки на территории Казахстана и радиоэкологическое   сопровождение геологоразведочных работ и технологического бурения
 4. Аналитические работы по определению радиоактивных и сопутствующих элементов в горных породах и подземных водах
 5. Бурение и сооружение скважин
 6. Бурение водозаборных скважин
 7. Производство и ремонт буровых установок
 8. Изготовление и капитальный ремонт горнобурового оборудования и автотранспорта

_____________________________________________________

 

Информация

для сведения акционеров и инвесторов о принятом решении Советом директоров АО «Волковгеология»

      Во исполнение пункта 4 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Совета директоров АО «Волковгеология» от 30 июня 2017 года (протокол № 7) утверждена Информационная политика Акционерного общества «Волковгеология» (далее – Политика), которая устанавливает перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «Волковгеология», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

      В соответствии с Политикой, доводим до сведения акционеров и инвесторов информацию о создании комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

Совет директоров АО «Волковгеология» от 27 ноября 2017 года (протокол № 13) принял следующее решение:

Создать с 03 января 2018 года следующие Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология»:

      1) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

      2) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по стратегическому планированию и трансформации;

      3) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по внутреннему аудиту.

Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология» создаются с целью проведения детального анализа и выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров АО «Волковгеология», компетенция которых, определена Положением о Комитетах Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология».

 
_____________________________________________________

 

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 27 қарашасындағы № 13 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2017 жылдың 28 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 28 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылдың 28 қарашасындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 29 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 29 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.


* * *

Жиналыстың күн тәртібі


1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. "Волковгеология" АҚ Жарғысына №1 Өзгертулер және толықтыруларды бекіту туралы.

* * *

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

 

27 қараша 2017 жыл.


 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 27 ноября 2017 года № 13) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится 28 декабря 2017 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 28 декабря 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 28 ноября 2017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 29 декабря 2017 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 29 декабря 2017 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
3. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества "Волковгеология".

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.


* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона "Об акционерных обществах" и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

27 ноября 2017 года.

 

_____________________________________________________

 

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

    "Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 18 тамызындағы № 9 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

    Жиналыс 2017 жылдың 22 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

    Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 22 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

    Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылдың 22 тамызындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

    Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 25 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 25 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

 1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
 2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
 3. "Волковгеология" АҚ Директорлар Кеңесінің Ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

* * *

    Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 8 (727) 343-62-18.

21 тамыз 2017 жыл.


 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

    Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 18 августа 2017 года № 9) внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

    Собрание состоится 22 сентября 2017 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

    Регистрация участников Собрания будет осуществляться 22 сентября 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

    Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 22 августа 2017 года.

    В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 25 сентября 2017 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 25 сентября 2017 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Волковгеология" в новой редакции.

* * *

    С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 8 (727) 343-62-18.

21 августа 2017 года.

 

_____________________________________________________

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 30 маусымындағы № 7 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2017 жылдың 04 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 04 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылдың 04 шілдесіндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 07 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 07 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі


1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. 2017-2019 жылдарға "Волковгеология" АҚ аудиторлық ұйымын анықтау туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 8 (727) 343-62-18.

03 шілде 2017 жыл.


 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 7 от 30 июня 2017 года) внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 04 августа 2017 года в 09.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 04 августа 2017 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 04 июля 2017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 07 августа 2017 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 07 августа 2017 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания


1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
3. Об определении аудиторской организации АО "Волковгеология" на 2017-2019 годы.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 8 (727) 343-62-18.

03 июля 2017 года.

 

_____________________________________________________


Уважаемые владельцы привилегированных акций,

Настоящим АО «Волковгеология» уведомляет, что в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

 

В этой связи, в случае изменения ваших персональных данных, просим предоставить информацию о них в АО «Единый регистратор ценных бумаг», находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, восточный берег р. Есентай – напротив Национального Банка Республики Казахстан), официальный сайт - www.tisr.kz , контактный номер телефона 8 (727) 272-47-60, вн. 150, 151, 153.

 

Обращаем внимание, что в случае отсутствия в АО «Единый регистратор ценных бумаг» сведений об актуальных реквизитах акционера, выплата ему дивидендов по привилегированным акциям будет приостановлена до внесения необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

 * * *

Құрметті артықшылықты акцияларды ұстаушылар,

Осымен, «Волковгеология» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24 бабына сәйкес, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесінде акционердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтер болған жағдайда ғана жүзеге асырылатындығын хабарлайды.

 

Осыған байланысты, сіздің жеке деректеріңіз өзгерген жағдайда, олар туралы ақпаратты «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-на, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үй, «Тенгиз тауэрс» ТК аймағында (Сатпаев көшесінің оңтүстігіне қарай, Есентай өзенінің шығыс жағасы – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне қарама-қарсы), ресми сайты - www.tisr.kz , байланыс телефондарының нөмірі 8 (727) 272-47-60, ішкі: 150, 151, 153 мекен-жайы бойынша ұсынуыңызды сұраймыз.

 

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-да акционердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, оған артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізілгенге дейін тоқтатылатындығын сіздердің назарларыңызға саламыз.

 

_____________________________________________________


"Волковгеология" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 21 сәуіріндегі №4 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2017 жылдың 26 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 26 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылдың 25 сәуіріндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 29 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 29 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.

2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

3. "Волковгеология" АҚ санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.

4. "Волковгеология" АҚ 2016 жылға жылдық қаржы есептемесін бекіту туралы.

5. 2016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, "Волковгеология" АҚ бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

6. Акционерлердің "Волковгеология" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш жасауы және оларды қарастыру нәтижелері туралы.

7. 2016 жылы "Волковгеология" АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 8 (727) 343-62-18.

24 сәуір 2017 жыл.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 4 от 21 апреля 2017 года) годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 26 мая 2017 года с 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 26 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 апреля 2017 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 29 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 29 мая 2017 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО "Волковгеология" и избрании ее членов.

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Волковгеология" за 2016 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Волковгеология" за 2016 финансовый год, о выплате дивидендов за 2016 финансовый год по простым акциям АО "Волковгеология", об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Волковгеология".

6. Об обращениях акционеров на действия АО "Волковгеология" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Волковгеология" в 2016 году.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 8 (727) 343-62-18.

24 апреля 2017 года.